Ontwikkeling

We willen leerlingen de gelegenheid bieden om hun identiteit, vaardigheden en talenten optimaal te ontwikkelen. Als speerpunten hebben we sociale, cognitieve  en motorische ontwikkeling gekozen.

 

Wij stimuleren de kinderen op een vriendelijke, respectvolle manier met elkaar en anderen om te gaan. Dit wil zeggen dat:      

- Leerlingen elkaar en de leerkrachten bij naam aanspreken.

- Leerlingen op een rustige manier met elkaar praten.

- Leerlingen leren luisteren naar elkaars verhaal, gevoelens, belevenissen e.d.

- Leerlingen de geldende school - en groepsregels in acht nemen.

- Bij onenigheden gezamenlijk tot een oplossing die voor alle partijen gunstig is, kunnen komen door het  gesprek met elkaar aan gaan. Dit eventueel onder begeleiding van een leerkracht.

- Met behulp van SCOL brengen wij de sociale ontwikkeling van de kinderen in kaart. In de kleuterbouw gebeurt dat met BOSOS.

- Door het inzetten van externe hulp (o.a. schoolmaatschappelijk werk) bieden wij leerlingen, die hier baat bij kunnen hebben, de mogelijkheid om een sociale vaardigheidscursus of een weerbaarheidscursus te volgen.

 

Op cognitief vlak stimuleren wij de kinderen om binnen hun eigen grenzen te komen tot een zo hoog mogelijk leerresultaat door:

- Naast het werken met methoden zoals schatkist, wordt in de kleutergroepen de leerstof op thematisch wijze aangeboden.

- In de kleutergroepen gebruik te maken van ontwikkelingsmateriaal.

- In alle groepen gebruik te maken van computers en het digitale schoolbord.

- Op gebied van taal/rekenen en de zaakvakken in de groepen 3 t/m 8 gebruik te maken van methoden.

- Voor rekenen gebruiken we een digitale adaptieve methode (Snappet), zodat alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken.

- Wetenschap- en techniekonderwijs op thematische wijze school breed aan bod te laten komen.

- Kennisoverdracht tussen de leerlingen onderling te stimuleren. BV kleuterlezen, presentaties geven in andere groepen, samenwerken in kleinere groepjes.

- De inzet van gast ”docenten” zoals extern deskundigen en/ of ouders.

- Op excursie te gaan, de bibliotheek, een museum, muziek- en theatervoorstellingen te bezoeken.

- De remedial teaching en BPL lessen in te zetten voor kinderen die extra hulp of extra uitdaging kunnen gebruiken.

 

Wij stimuleren de kinderen hun motorische vaardigheden te ontwikkelen door:

- De inzet van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding binnen alle groepen.

- Het geven van spellessen en gymlessen door de groepsleerkracht.

- Jaarlijks een sportdag te organiseren.

- Deel te nemen aan sportieve competities tussen basisscholen onderling.

- Kinderen van groep 5 deel te laten nemen aan schoolzwemmen.

- De kinderen ruimte te bieden buiten te spelen (tijdens pauzes of andere passende momenten).

- Creatieve activiteiten te kiezen die ook de motorische ontwikkeling stimuleren.

- Binnen de kleutergroepen gebruik te maken van ontwikkelingsmateriaal gericht op de motorische ontwikkeling.

- De kinderen op inschrijving naschoolse sportactiviteiten aan te bieden.