Klachtenprocedure/Vertrouwenspersoon

Als u een klacht heeft van welke aard dan ook over de gang van zaken op school, kunt u dit melden bij de groepsleerkracht of de directie. Om u de weg te wijzen bij het indienen van een klacht of het bespreken van vertrouwenszaken kunt u terecht bij Juffrouw Esther Ruell-Engelman in groep 2A.
Als het overleg met de school geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met Mevrouw P. Striekwold van Lucas onderwijs.
Mevrouw Striekwold gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie. Zij begeleiden de klager desgewenst ook bij de verdere procedure.
De klachtenprocedure ligt ter inzage bij de directie van de school.

Correspondentieadres

Landelijke Klachtencommissie
De LKC is gevestigd te Utrecht, postadres Postbus 85191, 3508 AD Utrecht,
telefoon 030-28095590, fax 030-2809591 . U kunt ook de website raadplegen
www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar
info@onderwijsgeschillen.nl.

Toelichting
Klagers kunnen klachten indienen inzake handelingen, besluiten en gedragingen door het schoolbestuur, directie of leerkrachten. Het klachtrecht is geregeld in artikel 14 WPO, artikel 24b WVO en artikel 23 WEC. De commissie geeft geen bindend oordeel maar formuleert een advies aan het schoolbestuur.